Veelgestelde vragen

De Vlaamse Overheid kan erfgoed beschermen maar ze kan deze ook vaststellen. Het behoud van erfgoed wordt gestimuleerd door het vaststellen van een inventaris. Het onroerend goed dat op deze inventaris opgenomen is, bevat erfgoedwaarde en is voldoende goed om bewaard te zijn.

De vaststelling wordt gedaan op basis van een vaststellingsmethodologie en via een procedure. Meer informatie over de afwegingen en de procedure kan u hier consulteren

  • Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst kan je een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te
  • Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen.
  • Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. Gaat het om de renovatie van beschermde woningen of woningen op de vastgestelde lijst, dan gelden er specifieke afwijkingen. De normen zijn te raadplegen op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
  • Voor de sloop van een gebouw of constructie heb je een omgevingsvergunning nodig van je gemeente.

Meer informatie vind je hier

Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed kan je geen premies of subsidies krijgen. Je kan bij het agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlening voor o.a. restauratie- of renovatiewerken aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs. De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.

Zoals bij elke andere renovatie of grondige verbouwing geldt dat je vooraf een omgevingsvergunning aanvraagt bij je gemeente. Voor sloop heb je eveneens een vergunning nodig van je gemeente.

Bij deze omgevingsvergunning wordt nagegaan wat de aanwezige erfgoedwaarden zijn van het bouwkundig erfgoed als ook de impact van de sloop of de werkzaamheden op deze erfgoedwaarden zijn. Op basis van deze afweging neemt zij een beslissing. Hiervoor kan de gemeente of vragende eigenaar terecht bij IOED Bosland terecht voor advies.

Een archeologienota is afhankelijk van verschillende criteria waaronder: de totale oppervlakte van de betrokken percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein, de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris en de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site.

De criteria zijn verschillend voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden. De beslissingsboom kan hier teruggevonden worden.

Werkingsgebied

Werkingsgebied-IOED-Bosland